JakČistit.cz » Čištění studny » Jak vyčistit studnu?

Jak vyčistit studnu?

Pokud jste vlastníkem domovní studny a chcete z ní využívat čistou a zdravotně nezávadnou vodu, určitě se dostanete do fáze, kdy budete potřebovat studnu vyčistit. Jak správně vyčistit studnu, jaké prostředky k tomu použít a jak postupovat? Dozvíte se v článku.

Jak vyčistit studnu?
Jak vyčistit studnu?
Skret4 [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Druhy studní

Studna šachtová kopaná

Hloubená studna, která je vyztužena pláštěm ze skruží nebo zdiva. Průměr studny je 0,8 nebo 1,0 m.

Studna vrtaná

Studna hloubená rotačním nebo nárazovým způsobem pomocí speciálního vrtného zařízení, zpravidla vyztužená zárubnicemi, což je potrubí, které zajišťuje stabilitu horniny nebo obsypu v okolí vrtu. Zárubnice má vtokové otvory, kterými se dovnitř dostává voda.


Pro novou studnu budete potřebovat hydrogeologický průzkum

Potřebné informace pro pro navrhování, výstavbu a provoz nových nebo zrekonstruovaných studní a jiných jímacích objektů prosté podzemní vody najdete v závazné technické normě ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody.

Pokud se rozhodnete budovat novou studnu, její umístění by mělo eliminovat riziko možného budoucího znečištění.

Proto je nutné provést před umístěním studny hydrogeologický průzkum. Pouze tam, kde jsou jednoduché geologické poměry nebo jsou hydrogeologické poměry známé již z minulosti.

Studna musí být umístěna v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.

§24a vyhlášky č. 201/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území udává nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění v závislosti na propustnosti horninového prostředí:

Zdroje možného znečištění

Nejmenší vzdálenost

málo prostupné prostředí

prostupné prostředí

 • Žumpy, septiky,
 • malé čistírny,
 • kanalizační přípojky.

12 m

30 m

 • Nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově.

7 m

20 m

 • Chlévy,
 • močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů
  hospodářských zvířat.

10 m

25 m

 • Veřejné pozemní komunikace.

12 m

30 m

 • Individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy.

15 m

40 m

Pokud stavebník potřebuje umístit studnu do vzdálenosti menší od zdrojů znečištění, tak z těchto tabulkových vzdálenosti mohou být povoleny stavebním úřadem výjimky, ale takové řešení musí dokázat odůvodnit.

Podle jedné publikace až 1/2 studní nedodržuje tyto předepsané vzdálenosti.

Umístění studny v záplavovém území

Studny by také neměly být umístěny v záplavovém území. Pokud je to nezbytné a je třeba je tam umístit, tak musí být provedeno stavební opatření:

 • u šachtových studní má být plášť studny vyzděn nejméně 0,3 m nad hladinu stoleté vody,
 • těsnění šachtových studní provedeno do hloubky nejméně 3 m.

Další stavební úpravy studní eliminující znečištění

 • U šachtových studní by měl být plášť vyveden nejméně 0,5 m na úroveň okolního upraveného terénu.
 • Pláště šachtových studní a zárubnice vrtaných studní nad zvodnělým horninovým prostředím musí být nepropustné a v horní části opatřeny těsněním (nejčastěji ílovým) proti vnikání povrchové vody do studny:
  • šachtové studny – těsnění provedeno do hloubky minimálně 2,5 m od povrchu terénu,
  • vrtané studny – těsnění provedeno do hloubky minimálně 3,0 m od povrchu terénu.
 • Kryt šachtové studny:
  • musí být vodotěsný,
  • nesmí být ze dřeva,
  • musí být zabezpečen proti posunu,
  • musí přesahovat plášť o nejméně 50 mm,
  • měl by mít sklon k okrajům, aby odváděl srážkové vody.
 • Stavební materiály musí být zdravotně nezávadné a nesmí negativně ovlivňovat jakost vody. To platí i o další výstroji studny (potrubí, čerpadla, kabely, těsnění atd.).
 • Sací otvory čerpadla mají být v takové hloubce, aby nedocházelo k nasávání kalů.
 • Plocha do vzdálenosti 10 m od okrajů studny nesmí být jakýmkoliv způsobem znečišťována a nesmí být na ni provozovány činnosti, které by mohly zhoršit kvalitu a jakost vody. Jedná se zejména o použití herbicidních přípravků, hnojiv, chemických látek, mytí aut apod.
 • Plocha do 2 m (u domovních studní do 1 m) od okraje studny se vodotěsně vydláždí se spádem nejméně 2 % od studny. Do 10 m se pak doporučuje provést úpravu terénu zatravněním.
Přečtěte si také:  Koliformní bakterie – v čem spočívá nebezpečí jejich přítomnosti v pitné vodě?
Jak vyčistit studnu?
Jak vyčistit studnu?
BíláVrána [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Jak vyčistit studnu?

Ať už se jedná o čištění a dezinfekci studny od běžného znečištění nebo o studnu znečištěnou při záplavách, dodržujeme tyto 2 zásady:

 1. Pracujeme vždy alespoň ve dvojici, lépe ve trojici. Jeden čistí vnitřek studny, jeden nebo dva jej jistí shora.
 2. Používáme ochranné pomůcky (rukavice, holínky, ochranné brýle, vhodné oblečení a ochrana hlavy).

V následujících krocích popisuji čištění šachtové (kopané) studny.

Čištění vrtaných studní svěřte vždy odborné firmě, která má potřebné vybavení. U vrtaných studní dokážeme svépomocí znečištěnou vodu pouze odčerpat a vydezinfikovat, ale s důkladným čištění vnitřku vrtané studny si sami neporadíme.

První návod slouží k dezinfekci vody ve studních, pokud máme pocit, že došlo ke zhoršení kvality vody.

Druhý návod slouží k sanaci studny, které NEBYLY zasaženy povodněmi. Čištění se doporučuje provádět jednou za 5 až 8 let nebo dle potřeby.

Třetí návod použijte, pokud byla vaše studna znečištěna při povodních.

1. Jak dezinfikovat vodu ve studni při zhoršení její kvality?

 1. Pokud došlo ke zhoršení kvality vody ve studni (voda je zakalená, je cítit, má pachuť), je nutné vodu ve studni odčerpávat do té doby, než se její vlastnosti (barvu, zákal, pach či chuť) nevrátí do původního stavu. Do té doby nepoužíváme vodu ani k pití, ani například k přípravě jídel nebo k čištění zubů.
 2. Provedeme šokovou dezinfekci vody. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití:
 3. Po 12 hodinách odčerpáme část vody.
 4. Pít lze vodu ve chvíli, kdy je již obsah chlóru pro uživatele na přijatelné úrovni.
 5. Po 1 až 2 týdnech by se měl udělat rozbor vody pro potvrzení její kvality.

2. Jak vyčistit a vydezinfikovat šachtovou studnu?

 1. Mechanicky očistíme vnější stěny studny, krycí desku a čerpací zařízení od nečistot. Opravíme poškozené části vnějšího krytu studně. Důkladně všechny vnější části opláchneme čistou tlakovou vodou.
 2. Odstraníme krycí desku a necháme alespoň 6 hodin odvětrat.
 3. Do studny spustíme kalové čerpadlo.
 4. Před vstupem do studny se pomocí detektoru nebo svíčky přesvědčíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny a zda je v ní dostatek kyslíku. Pokud svíčka zhasne, tak je odsajeme kompresorem.
 5. Odčerpáme vodu ze studny tak, aby zbyl asi 1 m výšky vody. Objem vody spočítáme dle vzorečků π.r2.v, kde π je konstanta 3,14, r je poloměr studny v metrech a v je výška vodního sloupce v metrech. Vynásobením dostaneme objem v m3.
 6. Přechlórujeme (10 násobek doporučené dávky výrobcem) vodu ve studni vhodným přípravkem (nejdostupnější je například Savo Original tekutý dezinfekční prostředek 5 l):
 7. Takto dezinfikovanou vodou pak myjeme stěny od horního okraje studny směrem dolů. Stěny, dno, potrubí, čerpadlo a veškeré vnitřní zařízení čistíme kartáčem. Stěny oplachujeme průběžně proudem dezinfikované vod, kterou čerpáme ze studny kalovým čerpadlem.
 8. Po čištění úplně vyčerpáme vodu ze studny.
 9. U viditelně znečištěných studní odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek).
 10. Odstraníme kal a bahno ze dna studny. Pečlivě vyčistíme dno studny.
 11. Vyčistíme vtokové otvory na dně studny.
 12. Opravíme poškozené stěny studny. U vyzdívaných nebo kamenných plášťů opravíme vyspárování, nebo doplníme chybějící částí. U skruží se jedná nejčastěji o doplnění poškozeného spárování mezi skružemi.
 13. Po vytvrdnutí spárovací malty provedeme konečné mytí stěn a dna studny.
 14. Vodu opět vyčerpáme.
 15. Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek. Starý raději nepoužíváme nebo jen důkladně propraný.
 16. Necháme studnu naplnit vodou. Pokud je voda kalná, odčerpáváme ji tak dlouho, až kal zmizí.
 17. Vyndáme kalové čerpadlo.
 18. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití:
  • U chlorových preparátů udržujeme obsah volného chloru na cca 1 mg/l vody. Dezinfekční prostředek necháme působit nejméně 12 hodin, například Savo Original tekutý dezinfekční prostředek 5 l cca 20 ml/m3, Savagro Basic cca 20 ml/m3,
  • Můžeme také vodu dezinfikovat prostředky na bázi koloidního stříbra (například Sagen). Necháme působit alespoň 48 hodin.
 19. Za několik hodin odpustíme trochu vody. Tím dojde k načerpání vody ze studny do rozvodného potrubí, které se díky přítomnosti přípravku také vydezinfikuje.
 20. Na vyústění studny nad terénem vrátíme krycí desku.
 21. Pít lze vodu ve chvíli, kdy je již obsah chlóru pro uživatele na přijatelné úrovni.
 22. Za 2 až 3 týdny necháme provést rozbor pitné vody.
Přečtěte si také:  Koliformní bakterie – v čem spočívá nebezpečí jejich přítomnosti v pitné vodě?
Jak vyčistit studnu?
Jak vyčistit studnu?
Jan_Polák [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

3. Jak provést asanaci studny po záplavách?

 1. Znečištění ze záplav odstraňujeme až po opadnutí záplavové vlny a snížení hladiny podzemních vod. Mechanicky očistíme vnější stěny studny, krycí desku a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot. Opravíme poškozené části vnějšího krytu studně. Důkladně všechny vnější části opláchneme čistou tlakovou vodou.
 2. Odstraníme krycí desku a necháme alespoň 6 hodin odvětrat.
 3. Do studny spustíme kalové čerpadlo, kterým vyčerpáme celý objem vody včetně nánosů jemného bahna.
 4. Před vstupem do studny se pomocí detektoru nebo svíčky přesvědčíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny a zda je v ní dostatek kyslíku. Pokud svíčka zhasne, tak je odsajeme kompresorem.
 5. Důkladně mechanicky rejžákem a hadrem očistíme v celé ploše vnitřní stěny studny, čerpadlo včetně potrubí a nakonec dno studny.
 6. Důkladně opláchneme čistou tlakovou vodou.
 7. Tuto znečištěnou vodu opět celou kalovým čerpadlem vyčerpáme.
 8. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu čištění studny odvádíme do veřejné kanalizace nebo dostatečně daleko od naší i okolních studní, abych zabránili zpětnému znečištěné. Pokud je voda kontaminovaná nebezpečnými látkami nebo nemáme možnost ji bezpečně odvést, objednáme si cisternu, která ji přečerpá a odveze do čistírny odpadních vod.
 9. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovaným roztokem dezinfekčního prostředku s obsahem chlóru (používejte ochranné rukavice a ochranné brýle!):
 10. Necháme působit cca 2 hodiny.
 11. Pokud chlorový dezinfekční roztok nedokáže nečistoty smýt, použijeme mýdlový roztok.
 12. Po dezinfekci vše důkladně opláchneme čistou tlakovou vodou a opět celý objem vody vyčerpáme kalovým čerpadlem.
 13. Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek).
 14. Odstraníme kal a bahno ze dna studny. Pečlivě vyčistíme dno studny.
 15. Vyčistíme vtokové otvory na dně studny.
 16. Opravíme poškozené stěny studny. U vyzdívaných nebo kamenných plášťů opravíme vyspárování, nebo doplníme chybějící částí. U skruží se jedná nejčastěji o doplnění poškozeného spárování mezi skružemi.
 17. Po vytvrdnutí spárovací malty provedeme konečné mytí stěn a dna studny.
 18. Vodu opět vyčerpáme.
 19. Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek. Starý raději nepoužíváme nebo jen důkladně propraný.
 20. Necháme studnu naplnit vodou. Pokud je voda kalná, odčerpáváme ji tak dlouho, až kal zmizí.
 21. Vyndáme kalové čerpadlo.
 22. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití:
  • U chlorových preparátů udržujeme obsah volného chloru na cca 1 mg/l vody, například Savo Original tekutý dezinfekční prostředek 5 l dávkujeme cca 20 ml/m3, Savagro Basic cca 20 ml/m3. Dezinfekční prostředek necháme před spotřebou působit dle údajů výrobce, doporučuje se ale alespoň 12 hodin.
  • Můžeme také vodu dezinfikovat prostředky na bázi koloidního stříbra (například Sagen). Necháme působit alespoň 48 hodin.
 23. Za několik hodin po dezinfekci odpustíme trochu vody (pokud je k dispozici, tak ruční pumpou nebo na chvíli necháme odpustit vodu ventilem v budově). Tím dojde k načerpání vody ze studny do rozvodného potrubí, které se díky přítomnosti přípravku také vydezinfikuje.
 24. Na vyústění studny nad terénem vrátíme krycí desku.
 25. Upravíme okolí studny dle předchozí kapitoly. Kontaminované vrstvy a bahno odtěžíme a nahradíme novou vrstvou.
 26. Pít lze vodu ve chvíli, kdy je již obsah chlóru pro uživatele na přijatelné úrovni.
 27. Za 2 až 3 týdny necháme provést rozbor pitné vody.

Podobné příspěvky

2 Komentáře

 1. Dobrý den, mám dotaz, jak řešit pohyblivý velmi jemný písek ve studni?
  Po častějším spouštění čerpadla se voda zakalí, zůstává na dne v kyblíku velmi jemný písek jak mouka. Jak tomu zabránit, aby se nevzlínal, nečeřil???Děkuji za odpověď. Irena

  1. Dobrý den, máte vrtanou nebo kopanou studnu?
   Je možné, že k víření jemného písku dochází vibracemi čerpadla.
   Také je možné, že čerpáte větší množství vody než je přítok do studny, takže se kal nestačí usadit.
   Zkuste poptat nějakou firmu z vašeho okolí, která by na místě zjistila příčinu. Možná by pomohlo i jen vyčištění studny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *