JakČistit.cz » Čištění skvrn » Ostatní » Jak se zorientovat v protokolu o rozboru vody?

Jak se zorientovat v protokolu o rozboru vody?

Zkolaudovali jste novou studnu, či jste si jen chtěli z jakéhokoliv důvodu ověřit kvalitu vody ve studni stávající? Ať už odběr provedl zaměstnanec laboratoře, nebo jste odebrané vzorky dodali pracovišti sami, obvykle do čtrnácti dnů obdržíte protokol o rozboru vody s výsledky.

Následující přehled vám vysvětlí, co se skrývá za naměřenými hodnotami, jak jim porozumět, a tak zjistit, zda je vaše voda skutečně zdravotně nezávadná.

Protokol o zkoušce vody, Helenčina studánka Podkomorské lesy
Protokol o zkoušce vody, Helenčina studánka Podkomorské lesy

Náležitosti protokolu o rozboru vody

V záhlaví s razítkem musí být uvedené číslo jednací nebo číslo protokolu, název laboratoře s adresou sídla a číslo s odkazem na normu, dle které byla laboratoř akreditovaná. Akreditace je státní garance, že se při analýzách postupuje standardním způsobem a je zaručená neměnnost provedení a opakovatelnost měření.

Dále protokol obsahuje telefonní číslo a e-mail kontaktního zaměstnance, datum a čas odběru, případně datum přijetí vzorků laboratoří, lokalitu, údaj, zda se jedná o plný nebo krácený rozbor a postupy zpracování jednotlivých indikátorů.

U domácího zdroje studny se většinou provádí jen krácený rozbor. Pojďme se podívat na jeho nejdůležitější ukazatele, jak jsou stanovovány a co nám říkají o kvalitě vody, již pijeme.


Co sleduje zjednodušený rozbor vody

V protokolu jsou uvedené sledované ukazatele se zjištěnou hodnotou včetně metody zpracování, jednotkou jejich měření, maximálním přípustným množstvím a procentem vyjadřujícím nejistotu v měření.

Barva, pach a zákal

Barvu vyjadřuje trochu záhadná jednotka ‒ miligram/litr (mg/l) Pt. Ta znamená, že laboratoř porovnala vzorek vody s barevnou stupnicí roztoku chloroplatičitanu draselného, který obsahuje platinu ‒ její chemická značka je Pt.

Pach se hodnotí slovně. Někdy se v rozboru uvádí dokonce i chuť, ta je také popsaná slovy ‒ ve vyhovujícím případě jako přijatelná.

Elektrická konduktivita a pH

Elektrická konduktivita se udává v jednotkách milisiemens na metr (mS/m). Jednotkou je Siemens, vyjadřující vodivost. Jedná se o schopnost vody vést elektrický proud, což umožňuje přítomnost rozpuštěných iontů. Vysoké hodnoty vodivosti jsou jedním z ukazatelů tvrdosti vody. Maximální přípustný limit pro pitnou vodu je 125 mS/m. Uvedený stupeň pH vyjadřuje, jak moc je voda kyselá nebo zásaditá (čím je vyšší, tím je voda zásaditější).

Dusičnany a dusitany

Obávané ionty NO3a NO2 vznikají rozkladem látek obsahujících dusík. Jejich koncentrace se udává v miligramech na litr (mg/l). Dusičnany a dusitany jsou nejpodstatnější faktory určující kvalitu vody. V případě překročení jejich limitů, zejména dusitanů, hrozí zdravotní komplikace. Laboratorně se jejich množství stanovuje pomocí spektrofotometru.

Amonné ionty

Amoniak vzniká při rozkladu bílkovin, ale do vody se dostává hlavně splachy ze zemědělské výroby. Amonné ionty nejsou tak nebezpečné jako dusitanové, jejich maximální přípustná koncentrace je 0,5 mg/l.

Elementární chlor

Volný chlor je zdraví škodlivý. Jeho obsah se stanovuje ve zdrojích, v nichž byla voda dezinfikovaná chlorovými sloučeninami. Jednotkou je mg/l. Rozšířené rozbory zahrnují širokou škálu chlorových sloučenin, kterých chlor dokáže vytvářet velké množství. Jedná se totiž o velmi reaktivní prvek.

Mangan a železo

Mangan spolu se železem způsobují zákal vody. Pro člověka v přiměřených koncentracích toxické nejsou. Ve vyšších množstvích zanechávají povlaky na sanitárním zařízení a znehodnocují například prádlo. Usazují se ve vodovodním potrubí a po delších odstávkách teče „rezavá voda“. Limitní jsou koncentrace 0,2 mg/l pro železo a 0,05 mg/l pro mangan. Pro snížení jejich obsahu existují jejich odstraňovače se speciální náplní, na kterou se tyto ionty vážou.

Koliformní bakterie

O množství baktérií informuje jednotka KTJ, což je zkratka výrazu „kolonie tvořící jednotku“. Každá jednotlivá baktérie, je-li nanesena v laboratoři na živnou půdu v Petriho misce, vytvoří zpravidla do druhého dne ohraničenou asi 2 mm velkou kolonii. Ta vznikne dělením jedné jediné baktérie. KTJ tedy udává počet těchto kolonií. Obvykle se KTJ určují z objemu 100 ml.

Koliformní baktérie zapříčiňují fekální znečištění vody. Nejvýznamnější je Escherichia coli, široce rozšířená baktérie přežívající uvnitř i vně lidského těla. Patogenní kmeny bývají příčinou průjmů nebo zánětů, zejména zánětů močových cest. V pitné vodě by se žádné koliformní baktérie vyskytovat neměly, proto hodnota KTJ musí být nulová.

Jak pracuje akreditovaná laboratoř?

K provedení kráceného rozboru laboratoře využívají standardní operační postupy (SOP), které si samy vytvořily a někdy i patentovaly. SOP jsou kontrolovány státem v pravidelných intervalech.

Dále pracují dle manuálů farmaceutických firem nebo vlastních interních přepisů. Hodnota každého sledovaného indikátoru se tak odkazuje na postup, kterým byla stanovená. SOP a dodržování norem zaručují zákazníkům přesnost, opakovatelnost a spolehlivý výsledek.

Sdílejte návod:

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *